Tagged: survey

0

#HRtwt ตอน อยู่หรือไป อะไรสำคัญที่สุด

ค้นพบว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้คนอยากอยู่ต่อกับองค์กรหรือมองหางานใหม่ เพื่อเป็นแนวทางการรักษาและดึงดูดคนดีมีความสามารถให้มาร่วมงานกับองค์กร [View the story “อยู่หรือไป อะไรสำคัญที่สุด” on Storify]

0

#HRtwt ตอน The Global Talent Competitiveness Index 2014

ติดตาม The Global Talent Competitiveness Index หรือ ดัชนีชี้วัดความสามารถการแข่งขัน ผลิต ดึงดูดและรักษาคนเก่งทั่วโลกในปี 2014 ประเทศไทยติดอันดับ 61 จาก 93 ประเทศทั่วโลก จุดแข็งจุดอ่อนและประสิทธิภาพของไทยในการผลิต ดึงดูด และรักษาคนเก่ง เผยปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันดึงดูดคนเก่งในประเทศ [View the story “The Global Talent Competitiveness Index 2014” on Storify]

%d bloggers like this: