#HRtwt ตอน Unboxing Gen Z The Workforce of The Future in Thailand

unboxing genz

อเด็คโก้จัดงานสัมมนา Unboxing GenZ อนาคตของสังคมการทำงานรุ่นต่อไป บรรยายโดย Mr.Ian Grundy ผู้อำนวยฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ของอเด็คโก้เอเชีย ลักษณะของกลุ่มคนทำงานยุคใหม่ ปัจจัยสร้างแรงจูงใจ รวมถึงการเสวนาเกี่ยวกับการทำงานและบริหารพนักงานรุ่นใหม่

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: