#HRtwt ตอน ปัจจัยที่ช่วยสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร

engagement

บุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร การสร้างความผูกพันต่อองค์กรเป็นการดึงดูดพนักงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด HRtwt ขอนำเสนอแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับองค์กรเพื่อเป็นการวางรากฐานวัฒนธรรมองค์กรที่ดีด้วยค่ะ

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: