#HRtwt ตอน 4cs for becoming True HR Influencer

4C

พบกับ 4 ปัจจัยสู่การเป็นHRมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับและสามารถชักจูงความสนใจได้ ความสำคัญของแต่ละปัจจัยพร้อมแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านHRอย่างแท้จริง

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: