#HRtwt ตอน 10วิธีทำให้พนักงานมีความสุขในปี2015

Capture

พนักงานนับเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดขององค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กรและทำให้พนักงานมีความสุขจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นและยังเป็นการดึงดูดให้พนักงานอยู่ในองค์กรเป็นระยะเวลานานอีกด้วย มาดูวิธีการเพิ่มความสุขให้พนักงานกันค่ะ

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: