โค้ช / ครู – กูรู / ที่ปรึกษา แตกต่างกันยังไง?

business meeting
Photo Credit: chalks.corriette via Compfight cc

ในปัจจุบันที่การแข่งขันในทางธุรกิจ สูงขึ้นในทุกด้าน
บริษัทต่างๆจึงหันมาใช้บริการโค้ชสำหรับผู้บริหารกันมากขึ้น
ในหลายๆประเทศก็มีการจัดโค้ชให้ทั้งสำหรับผู้บริหารระดับสูง
ลงมาถึงผู้บริหาระดับกลางเพื่อเสริมศักยภาพในการทำงาน
ที่สูงขึ้น ทั้งสิ้น

โค้ชมีเพื่อทำอะไร ?
โค้ชมีไว้เพื่อช่วยดึงศักยภาพที่ที่มีอยู่ในตัวของเราให้สามารถ
นำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักจิตวิทยา ร่วมกับ
กระบวนการสังเกตรูปแบบความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม พร้อมทั้ง
ช่วยให้เราจัดหาวิธีการก้าวเดินไปยังจุดที่เราต้องการ ด้วยความมั่นใจ

ประเด็นหลักๆที่ผู้รับการโค้ชจะได้ คือการตระหนักรู้ในสิ่งที่
อาจมองข้าม / ทำให้เรื่องที่คลุมเครือมีความชัดเจนขึ้น / และ
ค้นหาว่าทางเลือกอะไรที่เป็นไปได้บ้าง

ทีนี้พอมองไปซ้าย-ขวาก็มีผู้ที่เรียกตัวเองว่าโค้ชมากมาย แล้ว
เราจะรู้ได้ยังไงว่าเค้าเหล่านั้นเป็นโค้ชจริง จะดูจากอะไรดี?

ผมว่าในเบื้องต้น เราแยกให้ออกก่อนดีกว่าว่าโค้ช
ต่างจากรูปแบบอื่นๆ อย่างไร

โดยมีประเด็นที่เราจะนำมาพิจารณา คือ
ถาม(Ask) หรือ บอก(Tell) และ
โฟกัสไปที่ ปัญหา(Problem) หรือ แนวทางการแก้ปัญหา(Solution)

What is Coach

ถ้าใช้วิธี ถาม (Ask) เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา (Solution)
จะเป็น Coach
ถ้าใช้วิธี บอก (Tell) แนวทางการแก้ปัญหา (Solution)
จะเป็น ครู – กูรู – Mentor
ถ้าใช้วิธี ถาม (Ask) โดยโฟกัสไปที่ สาเหตุของปัญหา (Problem)
จะเป็น Therapist, นักบำบัด
ถ้าใช้วิธี บอก (Tell) สาเหตุของปัญหา (Problem)
จะเป็นที่ปรึกษา, Consultant

เพราะอะไรถึง ถาม(Ask) ?
เพราะการถาม ทำให้ผู้รับการโค้ชโฟกัสกับประเด็นนั้นๆมากขึ้น
และคำตอบ วิธีการ หรือแพลนงานที่ได้ จะเหมาะกับสภาพ
ข้อจำกัด-เงื่อนไข มากกว่าเนื่องจากผู้รับการโค้ชตอบออกมาด้วยตัวเอง

เพราะอะไรถึง โฟกัสไปที่แนวทางการแก้ปัญหา (Solution) ? 
โค้ช จะให้ความสนใจ โดยเน้นไปที่สิ่งที่เราต้องการในวันข้างหน้า
มากกว่าการกลับไปดูในเรื่องสาเหตุของปัญหาในอดีต ซึ่งจะเป็น
การเข้าไปดูเพื่อเข้าใจที่มาในภาพกว้างเท่านั้น ไม่เน้นรายละเอียดมากนัก

ทั้งนี้การจำแนกว่าใคร หรือลักษณะการทำงานแบบไหนคือโค้ช
หรือไม่ใช่โค้ช ไม่ใช่การแยกเพื่อจัดอันดับว่าใครรูปแบบไหนดีกว่ากัน
เป็นเพียงการแนะนำวิธีเลือกคนให้ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ กล่าวคือ
ถ้าจะเลือกใช้โค้ช ต้องได้โค้ช นั่นเอง

The following two tabs change content below.
@suttisakw โค้ชก้องเชื่อเสมอว่า หน้าที่อย่างนึงในชีวิตคนเราคือ การซัพพอร์ตคนอื่นให้เค้าได้เป็นในแบบที่เค้าอยากเป็น // ด้วยทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ การทำความฝันให้จับต้องได้ การแก้ปัญหาให้เป็นไปตามโจทย์ที่ต้องการ // และด้วยความรู้ด้าน ENNEAGRAM และ NLP; The Global Standard ในระดับ Master ปัจจุบันเป็นโค้ช ด้านการพัฒนาตนเอง ให้ผู้คนได้เป็น/ทำ/มี ในแบบที่เค้าเหล่านั้นต้องการ

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: